Zásady ochrany osobných údajov

Photo

Vyhlásenie o ochrane údajov

Vážení zákazníci, čitatelia,

nakoľko nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov, Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracúvania osobných údajov v rámci našej webstránky. Vaše údaje spracúvame výhradne na základe zákonných ustanovení (GDPR a TKG 2003). Prezeranie našej webstránky je možné aj bez uvedenia osobných údajov.

Spracúvanie údajov

V súvislosti s Vašou návštevou našej webstránky zhromažďujeme dátum a čas Vašej návštevy, Vašu IP-adresu, názov a verziu internetového prehliadača, podstránky, systém poskytovateľa, cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre monitorovanie Vašej histórie na našej webstránke, ako aj všetky osobné údaje, ktoré nám dáte k dispozícii vyplnením kontaktného formulára.

Uloženie údajov a ich postúpenie tretej strane

Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s Vašou návštevou našej webstránky, uchovávame s najvyššou opatrnosťou a ukladáme ich zásadne po dobu troch mesiacov. Dlhšie uchovanie nastáva iba vtedy, ak je to nevyhnuté pre skúmanie prípadných zistených útokov na našu webstránku.

Všetky údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s tým, že nás kontaktujete emailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára, použijeme a spracujeme výlučne na účely spracovania Vašej požiadavky spravidla v dĺžke trvania sedem rokov, ak nám zákonné predpisy neprikazujú ich dlhšie uchovanie.

Ak je to nevyhnutné pre realizáciu objednávky alebo pre účely vyúčtovania, prevedú sa údaje tretej strane. Vaše osobné údaje však poskytneme iba do tých krajín, o ktorých Európska komisia rozhodla, že disponujú primeranou úrovňou ochrany údajov alebo že prijali opatrenia, ktoré zaručia, že všetci príjemcovia disponujú dostatočnou a primeranou úrovňou ochrany údajov.

S Vašimi údajmi bude samozrejme zaobchádzané nanajvýš dôverne a odhliadnuc od týchto bodov nebudú bez vášho súhlasu postúpené tretej strane.

Účely spracúvania údajov

Vaše osobné údaje používame z nasledovných dôvodov:

  •     vývoj, vylepšovanie a uľahčenie prezerania webstránok
  •     zlepšovanie bezpečnosti našich webstránok
  •     vytváranie užívateľských štatistík
  •     plnenie zmluvných vzťahov

Základ spracúvania údajov

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je – za predpokladu, že prednastavenie vo Vašom prehliadači neposkytne štandardný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR – náš prevládajúci oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, ktorý pozostáva z dosiahnutia hore uvedených účelov, v prípade ak už existuje zmluva, prípadne ak sa nachádzame v predzmluvnej fáze čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Cookies

Naša webstránka používa takzvané cookies. Ide o malé neškodné textové súbory. Prostredníctvom prehliadača sa ukladajú na Vaše koncové zariadenie, aby sa naša ponuka stala používateľsky prijateľnejšia. Niektoré cookies ostanú na Vašom koncovom zariadení uložené pre opätovné rozpoznanie Vášho prehliadača, až do vymazania.

Ak si neželáte automatické používanie cookies, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby Vás informoval o používaní cookies a aby ste ich v jednotlivých prípadoch mohli povoliť. Chceli by sme Vás upozorniť na to, že ak cookies deaktivujete, môže to ovplyvniť niektoré funkcie našej webstránky.

Získavanie všeobecných údajov a informácií

Každou návštevou našej webstránky sa zhromažďujú všeobecné údaje a informácie, aby sme vedeli zaručiť, že naša webstránka pracuje správne, aby sme ju optimalizovali a aby sme zaručili jej funkčnosť. Pre Vás je dôležité to, že nejde o žiadne osobné údaje a na základe nich nemôže byť zistená žiadna konkrétna osoba. Môže ísť o údaje, akými sú napr. typ použitého prehliadača a jeho verzia, operačný systém, webstránka, z ktorej ste na tú našu pristúpili a pod.

Využívanie IP adries

Pri návšteve našej webstránky sa zaznamená Vaša IP adresa, ale okamžite sa pseudonymizuje zmazaním posledných štyroch znakov. To znamená, že síce vieme rozlíšiť, z ktorej krajiny našu webstránku otvoríte, ale nevieme rozlíšiť z akého koncového zariadenia. Tým pádom nevieme zistiť ani konkrétnu identifikovateľnú osobu.

Sociálne médiá

Sme zastúpení aj na sociálnych sieťach ako Facebook, LinkedIn a Instagram. Aktuálne cez ne nezhromažďujeme žiadne údaje.

Predajné informácie

Cez našu internetovú stránku máte možnosť odoberať predajné informácie. Potrebujeme na to emailovú adresu a Vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odoberaním týchto informácií. Akonáhle sa prihlásite k odberu predajných informácií, dostanete email s odkazom pre potvrdenie prihlásenia.

Informačné odoberanie môžete kedykoľvek stornovať. Stačí, ak kliknete na tlačidlo „odhlásiť/unsubscribe“ v jednom z takýchto emailov. Následne bezodkladne zmažeme Vaše údaje v súvislosti so zasielaním predajných informácií.

Vaše práva

Zásadne máte právo na informácie, opravu, zmazanie, obmedzenie, prenosnosť, odvolanie a námietku. Na základe písomnej žiadosti Vás budeme kedykoľvek radi informovať o údajoch, ktoré uchovávame k Vašej osobe.

V prípade, ak by sa pri spracúvaní údajov vyskytla chyba, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Chybné údaje okamžite opravíme a následne Vás o tom budeme informovať.

Ak si už neželáte žiadne ukladanie Vašich údajov, máte právo od nás požadovať ich zmazanie. O úspešnom zmazaní a likvidácii údajov Vás budeme bezodkladne informovať. Zmazanie a likvidácia sa netýkajú údajov, ktoré sú potrebné pre účtovné a vyúčtovanie účely. V prípade, ak sa Vašich údajov týka nejaká výnimka, budeme Vás o tom samozrejme informovať.

Ak si myslíte, že spracúvanie Vašich údajov je v rozpore s právom o ochrane údajov, alebo že sa nejakým iným spôsobom porušili Vaše práva vyplývajúce z ochrany údajov, môžete podať sťažnosť Úradu Na Ochranu Osobných Údajov.

Existencia automatizovaného prijímania rozhodnutí

Ako zodpovedná spoločnosť nepristupujeme k automatizovanému prijímaniu rozhodnutí alebo k profilovaniu.

Ak máte otázky k bezpečnosti Vašich údajov alebo ak si želáte presadenie Vašich práv, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu.

k máte otázky k bezpečnosti Vašich údajov alebo ak si želáte presadenie Vašich práv, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu.