Legislatíva

Photo

HACCP (Hazard analysis and critical control point)

 • povinné pre všetky potravinárske a reštauračne prevádzky

 93/43/EEC – Direktíva o hygiene a potravinách, ktorá bola prijatá krajinami Európskej únie stanovuje akými organizačnými postupmi zaistia kompetentné orgány členských krajín EU kontrolu výrobných a skladovacích postupov pri potravinách. Vyslovene je uložená povinnosť inšpekčných návštev všetkých potravinárskych budov a prevádzok vo frekvenciách, ktoré zodpovedajú riziku spojenému s týmyto prevádzkami, tým sa má zabezpečiť, že sa dostanú na trh potraviny a potravinárske výrobky neškodné pre zdravie človeka. Jednou z hlavných zásad uvedených v direktíve je povinnosť dodržiavania princípov všeobecne známych ako HACCP.

Všeobecné princípy uplatnenia HACCP

 • stanovenie a určenie rizikových miest s ohľadom na možnú kontamináciu mikroorganizmami a na možnosť zavlečenia – usídlenia jednotlivýchdruhov živočíšnych škodcov
 • stanovenie možných spôsobov monitorovania a hubenia jednotlivých druhov škodcov
 • rozpis/harmonogram pravidelných návštev za účelom ochrany a monitoringu škodcov
 • preventívne opatrenia zo strany prevádzkarne a vykonávajúcej deratizačnej firmy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave

Na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave (RUVZ TT) sa dozviete viac o povinnej jarnej a jesennej deratizácii.

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • ustanovuje organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
 • ustanovuje ustanovuje vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
 • ustanovuje zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
 • ustanovuje požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, požiadavky na radiačnú ochranu
 • ustanovuje opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
 • ustanovuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci